VILKET DRIV NU!

Jag, liksom många i vår grupp, blev helt överösta av idéer och kommentarer igår (ledsen att jag inte kunnat svara er alla ännu) efter informationen som publicerades i GP om att Ånäsfältet blir kvar på listan av platser för temporära baracker.

Väldigt många av er tog situationen i egen hand och kontaktade politiker, stadsdel, förvaltning och under rekordtid har vi nu fått fram relevant information om vad som gäller. Jag är innerligt imponerad av den tid och kraft ni lägger ner för vår sak och mer övertygad än någonsin att vårt arbete kommer att löna sig!

Som vanligt är det inget som är hugget i sten i göteborgspolitiken, men vi har ändå fått en hyfsad bild av det som pågår:

DET POSITIVA
Det verkar som att politikerna lyssnat på vårt engagemang och har nu förstått vikten av att bevara fotbollsplanen och grönområdet norr om fotbollsplanen. Många av våra argument har fått positivt utslag, till exempel den problematiska storleken med hundratals nyanlända på samma plats, vikten att behålla Ånäsfältet som öppen plats för möten, idrott, rekreation, och så vidare.
Det är väldigt tydligt att de argument vi fört fram har bärt frukt. Stort tack för ert engagemang!

DET NYA FÖRSLAGET
Det verkar som om Fastighetskontoret nu behöver skrota sina hittillsvarande planer om jätteenheten på Ånäsfältet och komma fram med ett nytt alternativ. Det nya förslaget verkar hamna i området mellan det röda omklädningsrummet, fotbollsplanen och allén med träden på Stockholmsgatan. Givetvis får även en temporär byggnad endast byggas på ett visst avstånd från en annan byggnad, från fotbollsplanen och från allén med träd. Om man gör ett överslag på dessa avstånd inser man snabbt att den bebyggbara ytan för temporära baracker är ytterst liten, om ens någon alls. Detta givetvis under förutsättning att inga träd får fällas och att ingången till Ånäsfältet inte behöver flyttas (temporärt bygglov tillåter endast ingrepp som man kan återställa).

Exakt hur den nya barackenheten kommer att se ut, kommer fastighetskontoret att beskriva på fredag. De jobbar med planen i detta nu (då det även denna gång inte verkar finnas någon plan).

DET SOM ÄR OFÖRÄNDRAT
Vi vill inte ha några temporära modulbostäder/baracker alls, oberoende storleken. Att någon med permanent uppehållstillstånd skall bo i baracker under en så lång tid som 15år är fullständigt oacceptabelt. Om vi skall bygga i Göteborg, i Bagaregården eller var som helst, måste det ske på ett hållbart sätt som är samklang med de boende och den kulturhistoria samt arkitektur som gäller. Göteborg måste hitta lösningar som är bra för de boende, de nyanlända och staden som helhet. De finns, det är bara att ta till professionell kompetens som stadsbyggnad/arkitektur, skola/utbildning, osv.

DET VIKTIGASTE ARGUMENTET VI MÅSTE FRAMFÖRA TILL POLITIKER
Göteborgs Stad har missat det viktigaste argumentet för Bagaregården, men lyssnat på samma argument för andra platser.
Bagaregårdens unika bebyggelse som härstammar från en internationellt rosad stadsplan från 1910-1920-talen står under ”Bevarandeplan” samt under något som definieras som ”Riksintresse”. Det handlar om kvarteren som direkt gränsar emot Ånäsfältets södra och västra del. Själva fältet är givetvis inte skyddat, men som i all stadsplanering kan man inte förstöra eller negativt påverka området framför skyddade hus. Ett liknande exempel skulle vara att sätta baracker på Gustav Adolfs Torg, där ju byggnadrna är K-märkta. Givetvis påverkar utformningen av torget även de K-märkta husen. Det är därför vi boende Bagaregården idag har så svårt att ens bygga en takkupa på våra hus om de inte följer de stadsdelens kulturhistoriska värde.

SDN-MÖTE 15/3
Vi har återigen tillfälle att visa vad vi tycker på ”allmänhetens frågestund” under stadsdelsnämndens möte den 15e mars. Mer information om det mötet kommer längre fram, men låt oss närvara så många som möjligt för att hjälpa politikerna att förstå situationen.

STORT TACK!!! NU SPURTAR VI OCH VINNER!!!

Daniel Szirányi

Annons

Ånäsfältet, hjärtat i Bagaregården.

Göteborgs stad planerar att bygga tolv temporära modulboenden för flyktingar på vad de anser vara lämpliga platser runt om i Göteborg. Debatten som följt det här förslaget har stundtals varit polariserande och har i mångt om mycket handlat om att antingen ta emot flyktingar eller inte – för eller emot modulbyggen.

Alldeles för lite har handlat om de här platsernas nuvarande funktion och vad de betyder för boende i närheten.

Jag hävdar att, är mycket olämpligt att bebygga av flera olika skäl.  Min familj flyttade till Kungälvsgatan i Bagaregården när jag var åtta år och det tog inte många timmar efter inflytt förrän jag insåg det förträffliga att ha en stor öppen yta knappt hundra meter från ytterdörren.

Under de nästkommande 16 åren har jag lagt ett antal tusen timmar på fotbollsspelande här; ensam, med kompisgänget och med sammanlagt fyra olika fotbollsklubbar. Lägg där till grillning, pulkaåkning, golf(!), hundrastning, solning, allmänt umgänge med vänner, brännbollsturneringar och lek med skolan samt en mycket stor mängd löpträning så sammanfattar det de aktiviteter jag utövat rutinmässigt på Ånäsfältet.

Jag har aldrig lämnat stadsdelen jag älskar och där jag bott nästan hela mitt liv. Efter Kungälvsgatan, vidare till Stockholmsgatan och de sista fyra och ett halvt åren på Riddaregatan. Alla ett stenkast från Ånäsfältet.

Nu har jag en liten grabb på tre och ett halvt år och även sedan han kunnat gå har han upptäckt hur viktigt Ånäsfältet är. Ofta stannar han hellre här än går vidare till lekplatsen på Landerigatan, en lekplats som oftast är pappans mål då han tror sig veta bäst vad hans son gillar.

Ånäsfältet är tyvärr den enda öppna ytan som finns i Bagaregården. Förespråkare av modulförslaget menar att jag lika gärna kan gå till Redbergsparken eller Härlanda park. Tyvärr är dessa platser väldigt olika varandra och fyller inte samma funktion. Det kan tilläggas att avstånden för boende här nere till dessa platser är tillräckligt långa för att oorganiserad aktivitet känns för avlägsen. Ånäsfältet och dess förmåga att uppfylla de boendes behov av idrott, lek och rekreation går inte att ersätta. Det finns inga alternativ för boende i nordöstra delen av Bagaregården om aktiviteten ska anses vara någorlunda spontan.

Det finns en hel del forskning gjord på betydelsen av att ha ett öppet grönområde i närheten av sitt boende. I områden med attraktiv natur inom 300 meter av boendet visar det sig att 75% av alla invånare trivs bra. Om det är stor brist på attraktiv natur är det endast 40% av invånare som trivs bra.

Sambandet är också tydligt med avseende på fetma. 17% av boende I områden helt utan goda naturmiljöer hade ett BMI över 30, jämfört med 13% i övriga områden. Sambanden kvarstod när man tog hänsyn till en rad individfaktorer som kan förväntas påverka fysisk aktivitet och övervikt. Det är inte heller socioekonomiska skillnader som förklarar resultaten. (1).

Avståndet till parker och grönområden har stor betydelse för människors besöksfrekvens. Det bör helst inte vara längre än 300 m från bostaden till park eller grönområde (2).

Mycket forskning har visat att vistelse i gröna miljöer påverkar människors hälsa på ett direkt sätt genom återhämtning från stress (3), samt att hälsa och välbefinnande har ett samband med tillgång på gröna miljöer i grannskapet (4).

På informationsmötet i Redbergskyrkan för SDN Örgryte-Härlanda ställde jag frågan till tjänstemännen om de tittat på den här forskningen.  Vad skulle det betyda för de boende om man bebyggde ytan och således tog bort den funktionen den fyller idag. Jag fick till  svar av chefen på fastighetskontoret att den här ytan har tilldelats av Idrotts- och föreningsförvaltningen. Anledningen till detta är att den inte används till organiserad idrott. Jag fick tyvärr inte möjligheten att informera om att ytan inte har varit bokningsbar på Göterborgs stad på flera år.

I vilket fall som helst har kommunen hittills inte varit intresserad av att ta reda på ytans funktion och betydelse för boende i Bagaregården. Är detta något Göteborgs stad planerar att göra? Tänker man titta på forskningen kring betydelsen av en stor öppen yta i närheten av sitt boende? Är man intresserad av hur det skulle påverka utvecklingen av nästa generations Bagaregårdsbarn om den här ytan togs bort från dem? Är det inte meningen att vi ska ge nästa generation bättre förutsättningar än vad vi själv haft, inte sämre?

Linus Ivarsson
Boende på Riddaregatan, Bagaregården

  1. Björk et al 2008
  2. Grahn och Stigsdotter 2003, 2010
  3. Ottosson & Grahn 2006, Adevi & Grahn 2011, Ulrich et al. 1991
  4. de Vries et al 2003, Groenewegen 2006, Maas et al 2006, Stigsdotteret al 2010, Björk et al 2008, Mitchell & Popham 2008

SITUATIONEN ÄR ALLVARLIG

Under veckan har ett antal viktiga möten hållits med nyckelpersoner i förvaltning och inom politiken.

NY INFORMATION från fastighetskontoret är att staden planerar att bygga en förskola på hela gräsområdet norr om fotbollsplanen. Det är därför de temporära barackerna planeras till fotbollsplanen.

Detta innebär att HELA ÅNÄSFÄLTET KOMMER ATT BEBYGGAS: fotbollsplanen med temporära baracker och gräsplanen med en permanent byggnad där en förskola skall inhysas.

Jag finner det ytterst tragiskt att denna information inte varit transparent för oss boende eller för politiker från början. Vi riskerar att få fel beslut baserat på fel fakta.

Om Göteborgs Stad beslutar sig för att förlägga temporära baracker på Ånäsfältet, kommer hela stadsdelens enda öppna yta försvinna.
Helt och hållet.

Den plats som varit öppen, intakt och gett staden glädje under ca 100 års tid kommer att förpassas till historieböckerna

FÖRSLAGET FÄRDIGSTÄLLS INOM CA EN VECKA
Fastighetsnämnden och fastighetskontoret fastställer detaljerna i planerna under den kommande veckan och vi lär få höra en och annan justering gentemot det förslag som tidigare kommunicerats.

SE UPP FÖR FÖRHANDLINGSTEKNIK
Klassisk förhandligsteknik är att först ange en siffra som är radikal, för att sedan sänka sig till en hög nivå som i sammanhangen kommer att bedömas som låg i jämförelse med den radikala startsiffran. Exempel: den tidigare kommunicerade siffran 500 kan komma att sänkas till 150 personer som ju fortfarande är en väldigt hög siffra.

SISTA MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Kontakta Jahja Zequiraj (S), fastighetskontorets ordförande, Ulf Kamne (MP), byggnadsnämndens ordförande, Magnus Sigfusson, fastighetskontorets ordförande, samt respektive politiker i dessa nämnder. Information om att hela Ånäsfältet riskerar att försvinna är inte tydlig för politikerna.

ÅNÄSFÄLTET KLARAR INTE URVALSKRITERIER SOM PLATS FÖR TEMPORÄRA BOSTÄDER
Vi har också tagit del av de kriterier som Fastighetskontoret använt för att välja de 12 platserna för temporära modulbostäder. Tyvärr har fastighetskontoret inte följt sina egna kriterier utan lämnat bland annat ”viktiga kulturvärden” därhän. Då Bagaregården står under ”riksintresse” och ”bevarandeskydd” för sin unika stadsbyggnad och arkitektur, och det i princip är omöjligt att bygga ens en takkupa, var vi lite undrande hur de tänkt.

När vi frågade om detta blev svaret helt enkelt: ”oj, det har vi glömt”…
Så professionella beslut tas det i vår kära stad….

Se bifogad sammanställning av effekterna på Ånäsfältet
Ny info_Ånäsfältet försvinner helt 2016-03-06 (1).

Daniel Szirányi

BESLUT I KOMMUNSTYRELSEN

680@80Som många av er vet bearbetar vi politiker intensivt och har haft möjlighet att träffa beslutsfattare på olika nivåer från olika partier (främst S, M, L).

Idag togs ett BESLUT I KOMMUNSTYRELSEN som är högst relevant för vårt fortsatta arbete för att stoppa det ogenomtänkta förslaget, bevara Ånäsfältet och kämpa för ett hållbart Göteborg.

Kommunstyrelsen är Göteborgs Stads högsta beslutsfattande organ. Det röd-grön-rosa blocket är i minoritet och Alliansen tillsammans med Vägvalet och SD är i majoritet.

Sammanfattning:

YRKANDEN I KOMMUNSTYRELSEN
Alliansen (moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna) hade lagt ett yrkande om att hitta nya platser för de temporära modulbostäderna med fokus på områden där man kommer att bygga om 10-15år (dvs där man ändå inte kan bygga permanent).

SD hade lagt ett yrkande om att skrota förslaget och hitta ekonomiskt hållbara lösningar utan temporära modulbostäder

Martin Wannholt (oberoende moderat & Vägvalet) yrkade att skrota förslaget och hitta platser där för permanent byggnation

INTENSIV DISKUSSION MED POLITIKER
Folk i vår grupp Bagaregården arbetade intensivt med medlemmar i Kommunstyrelsen för att få en jämkning mellan dessa förslag. Skillnaderna mellan de olika positionerna var minimala och en jämkning var nödvändig för att få igenom förslaget. Det visade sig att vårt arbete bar inte frukt då partierna inte ville komma överens.

UTFALL
Som S-politiker redan berättat till oss och som vi hörde från förvaltningen på gårdagens informationsmöte, söker man redan efter andra alternativ till platser. Därför blev utfallet att S och MP röstade för Alliansens yrkande, varför detta förslag gick igenom.

VAD BETYDER DETTA FÖR BAGAREGÅRDEN?

Fastighetsförvaltningen har nu officiellt fått uppgiften att hitta nya platser och ansvaret för hela hanteringen av temporära modulbostäder ligger nu på fastighetsförvaltningen och inte hos Kommunstyrelsen. Det kommer alltså att avgöras där. De rödgröna är i majoritet i Fastighetsförvaltningen. Vi har som sagt positiva dialoger med bl.a. S-politiker och vi kommer försöka intensifiera dessa dialoger. Att diskutera med oppositionen har nu blivit meningslöst.

Att hitta nya platser innebär INTE att de som hittills identifierats tas bort. Det innebär de facto INGEN FÖRÄNDRING för Ånäsfältet och Bagaregården. Vi är fortfarande på listan för temporära baracker.

Vi måste nu lägga in en högre växel i konstruktiva dialoger med fastighetsnämnden/ -förvaltningen, byggnadsnämnden och eventuellt med stadsdelsnämnden.

Bifogar de olika yrkandena för er referens: Länk till Yrkanden

Daniel Szirányi

Ilska efter flyktingmöte

3196845524
Bild: Adam Ihse (gp.se)

– Hela det här mötet var regisserat. Det var bara ett spel för gallerierna. Bara de som var positiva fick komma till tals. Det känns för jävligt, sade en man efter mötet.

– Det var tråkigt. Jag fick inte säga vad jag tyckte, sa en kvinna på vägen ut.

En annan kvinna var så upprörd att hon gick fram till Förvaltnings AB Framtidens vd Mariette Hilmersson efter frågestunden.

– Det här var riggat. Inga kritiska frågor fick ställas. Ska det här föreställa demokrati i Göteborg? Jag blir så arg, sade kvinnan innan hon försvann ut från lokalen.

Läs hela artikeln om mötet på gp.se.

Handlar om människor – Debattartikel i GT

Vissa medier och politiker vill polarisera situationen och sätta den i ett vi-mot-dem perspektiv. Antingen är man för flyktingar, och då måste man acceptera förslaget med temporära modulbostäder, eller så är man emot flyktingar. Svart och vitt, vi mot dem.

Det handlar om något helt annat.

Det handlar om ett förvånansvärt ogenomtänkt förslag. Det handlar om totalhaveri i bostadspolitiken. Det handlar om sättet att hantera människor.

Daniel Szirányi – Initiativtagare för gruppen ”Bagaregården” och ”Bevara Ånäsfältet” – har skrivit en debattartikel om Göteborgs Stad planer att bygga temporära modulhus. Läs hela artikeln här.